Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

w Bajtkowie

Ełk, 6 stycznia 2005 roku N. 30/2005

ANEKS

do dekretu (N. 29/2005) z dnia 6 stycznia 2005 roku w sprawie Komunii świętej pod dwiema postaciami i możliwości jej dwukrotnego przyjmowania w ciągu dnia

Ad. 1) Komunia święta pod dwiema postaciami.

Według przepisów liturgicznych Komunię świętą pod dwiema postaciami można przyjmować w następujących okolicznościach:

 1. Dorośli neofici, a także jego rodzice, chrzestni, współmałżonek, świeccy katechiści – w czasie Mszy św. następującej po chrzcie.
 2. Bierzmowani, a także ich rodzice, świadkowie (chrzestni) i katecheci – w czasie Mszy św. po bierzmowaniu.
 3. Wierny, którego przyjmuje się do pełni wspólnoty z Kościołem katolickim, a także poręczający go, rodzice, współmałżonek, jeśli jest katolikiem, katecheci świeccy, którzy go przygotowali – mogą przystąpić do Komunii św. pod dwiema postaciami w czasie Mszy św., z którą złączone jest to przyjęcie lub która jest sprawowana po przyjęciu. Mogą też przystąpić w ten sposób do Komunii św. wszyscy katolicy uczestniczący we Mszy św.
 4. Nowożeńcy – w czasie Mszy św. połączonej z zawarciem przez nich małżeństwa, ich rodzice, świadkowie i członkowie rodzin.
 5. Diakoni - w czasie Mszy św. ich święceń.
 6. Ksieni – podczas Mszy św, w której otrzymuje ona specjalne błogosławieństwo; dziewice podczas Mszy św. połączonej z ich obrzędową konsekracją; mężczyźni lub niewiasty składający lub odnawiający profesje zakonną w czasie Mszy św. połączonej z ich pierwszą profesją zakonną, jej odnowieniem czy z profesją wieczystą oraz rodzice, krewni i współbracia zakonni wymienionych ostatnio zakonników i zakonnic.
 7. Świeccy pomocnicy misyjni podczas Mszy św. połączonej z publicznym przekazaniem im misyjnej posługi; inne osoby podczas Mszy św., w której otrzymują posługę kościelną.
 8. Chorzy przyjmujący Wiatyk lub sakrament chorych i wszyscy, którzy uczestniczą we Mszy św. celebrowanej z tej okazji w domu chorego, w szpitalu czy w kościele.
 9. Diakoni oraz spełniający inne posługi liturgiczne w czasie Mszy św. a także alumni seminarium.
 10. W czasie Mszy św. koncelebrowanej mogą przyjąć Komunię św. pod dwiema postaciami ci, którzy spełniają jakąkolwiek posługę liturgiczną, oraz alumni seminarium duchownego. członkowie instytutów ślubujących zachowanie rad ewangelicznych, jak również członkowie innych stowarzyszeń, w których składając śluby zakonne, a także stale zamieszkali w domu tych instytutów i stowarzyszeń, jeśli koncelebracja Eucharystii ma miejsce w ich domu.
 11. Kapłani uczestniczący w wielkich uroczystościach, jeśli sami nie mogą celebrować lub przyłączyć się do koncelebracji Mszy św.
 12. Biorący udział w rekolekcjach, jeśli Msza św. jest celebrowana dla nich, oraz uczestniczący w zebraniach duszpasterskich, jeśli wspólnie uczestniczą we Mszy św. dla nich celebrowanej.
 13. Wierni uczestniczący we Mszy św. jubileuszowej (jubileusz kapłaństwa, małżeństwa lub profesji zakonnej).
 14. Rodzice, członkowie rodziny i wierni biorący udział we Mszy św. prymicyjnej prezbitera lub Biskupa oraz uczestniczący Mszy św. ich święceń.
 15. Członkowie wspólnot we Mszy św. konwentualnej lub wspólnotowej we następujące dni: we wszystkie uroczystości,
  - w święta Najświętszej Maryi Panny,
  - w święta patronów zgromadzenia,
  - w dni kapituły generalnej zgromadzenia w domu, w którym kapituła się odbywa.
 16. Lektorzy i akolici, ich rodzice i krewni we Mszy św. ustanowienia ich w tej posłudze a także nadzwyczajni szafarze Komunii św. i ich rodziny i wszyscy wierni.
 17. Uczestniczący we Mszy św. koncelebrowanej.

 

Ad. 2) Przystępowanie do Komunii św. drugi raz w ciągu dnia.

Możliwość przystąpienia do Komunii świętej drugi raz w ciągu dnia związana jest z pełnym uczestnictwem we Mszy św. w następujących przypadkach:

 1. Podczas Mszy św. obrzędowej połączonej z udzieleniem sakramentów:
  - chrztu,
  - bierzmowania,
  - namaszczenia chorych,
  - święceń kapłańskich,
  - małżeństwa,
  - a także we Mszy św, podczas której udziela się pierwszej, uroczystej Komunii św.
 2. Podczas Mszy św. połączonej z:
   - konsekracją kościoła,
   - ołtarza,
   - profesją zakonną,
   - udzielaniem misji kanonicznej.
 3. W następujących Mszach św. za zmarłych:
   - pogrzebowej,
   - po otrzymaniu wiadomości o śmierci,
   - w związku z ostatecznym pogrzebaniem zmarłego,
   - w pierwszą rocznicę śmierci.
 4. Podczas głównej Mszy św. sprawowanej w kościele katedralnym lub parafialnym:
   - w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało),
   - w dniu wizytacji pasterskiej,
   - podczas Mszy św. sprawowanej przez wyższego przełożonego zakonnego z okazji wizytacji kanonicznej, specjalnych zebrań konwenckich lub odbywania kapituły.
 5. W czasie głównej Mszy św. sprawowanej:
   - podczas kongresu eucharystycznego
   - lub kongresu maryjnego.
 6. W czasie głównej Mszy św. jakiegokolwiek: zjazdu (zgromadzenia, spotkania), pielgrzymki, misji lub rekolekcji.
 7. W związku z udzielaniem choremu Wiatyku. W takim przypadku można udzielić Komunii św. także domownikom, przyjaciołom chorego, którzy są wtedy obecni.

 + Jerzy Mazur SVD
BISKUP EŁCKI

Ks. Antoni Skowroński
KANCLERZ KURII


Dekret Biskupa Ełckiego w sprawie Komunii świętej pod dwiema postaciami i możliwości jej dwukrotnego przyjmowania w ciągu dnia