Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

w Bajtkowie

N. 29/2005

DEKRET
w sprawie Komunii świętej pod dwiema postaciami i możliwości jej dwukrotnego przyjmowania w ciągu dnia

W Roku Eucharystii ogłoszonym przez Ojca Świętego Jana Pawła II, pragniemy rozbudzić w wiernych większe "zdumienie Eucharystyczne" dając możliwość korzystania z Komunii świętej pod postacią chleba i wina (KPK kan. 925), a także przyjmowania jej dwukrotnie w ciągu dnia (KPK kan. 917).

Korzystając z uprawnień wynikających z Institutio Generalis Missalis Romani z 2000 r. nr 283 zezwalam, aby każdy prezbiter (mający jurysdykcję w diecezji ełckiej), przewodniczący liturgii Mszy świętej, jeżeli uzna to za wskazane dla dobra duchowego wiernych, po uprzednim ich przygotowaniu przez pouczenie i katechezę, udzielił im Komunii świętej pod postacią Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

Ze względu na szczególny charakter i znaczenie w życiu chrześcijanina liturgii Wieczerzy Pańskiej i Wigilii Paschalnej zalecam, aby w te dni Komunia święta była udzielana pod dwiema postaciami jak najszerszemu gronu wiernych szczególnie w tych parafiach i wspólnotach, w których jest więcej niż jeden szafarz komunii Świętej (zwyczajny lub nadzwyczajny), z zachowaniem odpowiednich wymagań odnośnie do sposobu jej szafowania.

Na mocy przysługujących mi uprawnień, pozwalam również na dwukrotne przyjmowanie w ciągu dnia Komunii świętej wszystkim tym wiernym, którzy po raz drugi w pełni uczestniczyli we Mszy świętej.

Niniejszy dekret wchodzi w życie w święto Chrztu Pańskiego, dnia 9 stycznia 2005 roku. Szczegółowe przypadki, w których można wiernym udzielać Komunii świętej pod dwiema postaciami i ją dwukrotnie przyjmować w ciągu dnia, są zamieszczone w aneksie do dekretu (N. 30/2005).

Wszystkim szafarzom i czcicielom Najświętszego Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, z serca błogosławię.

Dan w Ełku, dnia 6 stycznia 2005 roku

+ Jerzy Mazur SVD
BISKUP EŁCKI

Ks. Antoni Skowroński
KANCLERZ KURII


Aneks do dekretu